Friday, May 27, 2005

Bismillah

ha yom, yom shishi
makhar yom shabath

makhar
ani holeketh le ir she li
le mishpakha she li
ani oheveth hem meod